Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Adopčné podmienky

Postup adopcie:

 1. Záujemca o adopciu prejaví svoj záujem o zvieratko a kontaktuje nás - preferujeme kontakt telefonický 0949 263 199, ale môže nás osloviť aj emailom: zachrannykorab@zachrannykorab.sk alebo prostredníctvom facebook účtu Zachranny korab.
 2. Záujemca o adopciu vyplní formulár  - tento formulár je nezáväzný a slúži nám na predstavu do akých podmienok sa zviera adoptuje. Vyplnen ý formulár poprosíme zaslať na email:  zachrannykorab@zachrannykorab.sk
 3. V prípade zvieratka, ktoré nemá za sebou povinné vet. úkony (vakcináciu, čipovanie, odčervenanie atď.) je treba počkať kým sa tieto úkony nevykonajú.
 4. Záujemca sa počas celého procesu môže pýtať na vlastnosti psíka, na jeho povahu,  na starostlivosť o neho atď. Uvítame aj osobnú návštevu záujemcu u nás, môže si prísť psíka vyvenčiť atď. Na obhliadku psíka je treba sa vopred telefonicky ohlásiť.
 5. Súčasťou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku. Adopčný poplatok je iba zlomok nákladov spojených s vet. nákladmi (očkovania, odčervenie, petpass a iné.)
 6. Všetky naše zvieratá odchádzajú do nových domovov niekoľkokrát odčervené, odblšené, minimálne raz očkované normálnou vakcínou (DHPPI+L4), začipované a s petpassom.Podmienky adopčnej zmluvy pre psov

Aby sa predišlo eventuálnemu zlému zaobchádzaniu alebo týraniu zo strany nového majiteľa, prechádza prevzaté zviera do jeho úplného vlastníctva až po uplynutí 18 mesiacov. Dovtedy je v súlade s § 135 Obč. zákonníka vlastníctvom OZ Záchranný koráb.

 1. Žiadateľ si je vedomý, že prevzatím zvieraťa prešli naňho všetky od tohto okamihu vzniknuté náklady a úhrady škôd spôsobených zvieraťom. Odporúčame zviera poistiť. OZ Záchranný koráb od tohto okamihu nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté náklady na držbu zvieraťa. Takisto nepreberá žiadnu zodpovednosť za ďalší zdravotný stav, úraz, prípadne kotnosť zvieraťa. Pokiaľ zviera nebolo v OZ kastrované, odporúčame majiteľovi dať zviera kastrovať, pokiaľ nevie zaručiť, že mu nebude umožnené ďalej sa rozmnožovať.
 2. Žiadateľ sa výslovne zaručuje, že v žiadnom prípade nie je výkupca, množiteľ, dodávateľ pre laboratóriá a/alebo nepoužije zviera na krmivo, alebo v zastúpení takéhoto človeka nejedná. Odovzdanie zvieraťa na pokusy, do obchodov so zvieratami alebo ako zviera na krmivo resp. psa na psie zápasy nie je dovolené a v prípade takéhoto jednania bude podané trestné oznámenie.
 3. Žiadateľ sa zaväzuje držať zviera ako domáce zviera, zodpovedajúco jeho potrebám a nárokom, primerane ho kŕmiť, starať sa oň po fyzickej aj psychickej stránke. To znamená aj pravidelné návštevy u veterinára, napr. očkovanie, odčervenie a iné. Pokiaľ je  nutné usmrtenie zvieraťamôže byť vykonané jedine veterinárom . OZ Záchranný koráb si v takomto prípade vyhradzuje okamžitú informáciu aj s kontaktom na príslušného veterinára.
 4. Týranie fyzické alebo psychické sa netrpí a v prípade zistenia takéhoto stavu alebo pri nevyhovujúcej držbe zvieraťa je OZ oprávnené zviera okamžite  odobrať a podať na majiteľa trestné oznámenie.
 5. Žiadateľ zviera – psa trvalo opatrí menovkou so svojou adresou, lysetkou od veterinára, zabezpečí mu pravidelné očkovanie tak, ako to vyžaduje zákon a neumožní mu pohyb na verejnom priestranstve bez dozoru. Takisto neponechá zviera a malé dieťa (minimálne do 6 rokov veku dieťaťa) bez dozoru dospelej osoby.
 6. Ak bude zviera držané v prenajatom byte alebo dome, je žiadateľ povinný preukázať sa  povolením vlastníka na držbu zvieraťa. V prípade zmeny bydliska je žiadateľ povinný oznámiť OZ novú adresu čo možno najskôr, najneskôr však do 6 týždňov od zmeny adresy.
 7. Žiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane zvierat a všetky zákony SR týkajúce sa chovu a držania spoločenských zvierat, rovnako obecné zákony a platné Všeobecné záväzné nariadenia.
 8. Žiadateľ sa zaväzuje, že s OZ Záchranný koráb ostane minimálne v e-mailovom a telefonickom styku, bude poskytovať fotografie zvieraťa v priebehu času a minimálne raz do roka po predchádzajúcom dohovore umožní členovi OZ Záchranný koráb kontrolu zvieraťa u seba doma alebo na predtým stanovenom mieste.
 9. Zviera  nesmie byť použité na chov alebo rozmnožovanie. V prípade zistenia takejto skutočnosti je OZ Záchranný koráb oprávnené  zviera aj s potomstvom okamžite a bez náhrady  odobrať .
 10. Žiadateľ sa zaväzuje, že v prípade, keď si z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť zviera ponechať, oboznámi okamžite OZ  s danou skutočnosťou a zviera vráti, ak nebude dohodnuté inak. Ak práve vtedy nebude mať OZ možnosť umiestnenia zvieraťa, žiadateľ je povinný ponechať si zviera vo svojej starostlivosti, pokiaľ OZ nenájde náhradné miesto. V prípade opustenia zvieraťa bude začaté voči chovateľovi – žiadateľovi priestupkové konanie v súlade so znením zákona NR SR č. 115/95 Z.z. o ochrane zvierat. Zviera nesmie byť ďalej odovzdané tretej osobe (ani príbuzným, známym, iným organizáciám na ochranu zvierat, resp. útulku). Takéto jednanie je možné len po písomnej dohode s OZ Záchranný koráb a jeho výslovnom povolení.
 11. Pokiaľ sa zviera stratí, je najneskôr jeden deň po strate majiteľ povinný toto oznámiť polícii, okresným úradom, útulkom v okolí a takisto danú skutočnosť oznámiť OZ Záchranný koráb.
 12. OZ sprostredkovalo všetky dostupné informácie o uvedenom zvierati, nie vždy sa však podarí zistiť všetko o jeho minulosti, preto sa OZ nemôže zaručiť za jeho temperament, zdravie, mentálnu dispozíciu alebo výcvik.
 13. Zástupca OZ po preukázaní sa originálom alebo fotokópiou adopčnej zmluvy má  kedykoľvek možnosť skontrolovať dodržiavanie ustanovení  a v prípade zistenia ich nedodržania, žiadateľovi bude pes  odobratý  , bez nároku na úhradu vynaložených nákladov aj v prípade, keď v čase návštevy nebude možné nadviazať so žiadateľom kontakt.
 14. Žiadateľ súhlasí so zaplatením a náhradou všetkých potrebných poplatkov a súdnych nákladov spôsobených s presadzovaním (uplatňovaním, vymáhaním) naplnenia znenia a podmienok tejto zmluvy.
 15. OZ má voči Žiadateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jedno porušenie alebo nesplnenie povinnosti žiadateľa dohodnutých v tejto zmluve. Zmluvné strany vyhlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta je primeraná vzhľadom na význam zabezpečovanej povinnosti.
 16. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov pre účely vypracovania a realizácie tejto zmluvy v zmysle príslušných úst. zák. č. 122/2013 Z.z.
 17. Táto zmluva o osvojení zvieraťa nadobúda platnosť po podpise oboch zmluvných strán. Je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jednu obdrží žiadateľ a druhú archivuje OZ.
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk